Proaktiva samtal om värderingar och prioriteringar för framtida vård i livets slutskede inom äldreomsorg

Att tillbringa sin sista tid i livet på ett äldreboende är idag en verklighet för många äldre personer i Sverige. Personal som arbetar i äldreomsorg är därmed ofta nära involverade i de boendes sista tid i livet och spelar en viktig roll i kommunikationen om vård i livets slutskede.

Möjlighet att tidigt få prata om sina värderingar och prioriteringar inför framtida vård i livets slutskede har i internationell forskning visats minska risken för oönskade vårdinsatser, minska ohälsa hos efterlevande och leda till en ökad vårdkvalitet i livets sista tid. Detta har därför lyfts fram som ett sätt stärka självbestämmande och öka förberedelse för vård i livets slutskede. I detta projekt kallar vi sådana tidiga, förberedande samtal om värderingar och prioriteringar för framtida vård proaktiva samtal.

Detta doktorandprojekt inleddes 2017 och drivs i samarbete med äldreförvaltningen Stockholms Stad och Vardaga. Det övergripande syftet är att studera proaktiva samtal om värderingar och prioriteringar för vård i livets slutskede i äldreomsorg, samt att undersöka användbarheten av DöBra-kortleken som verktyg i dessa samtal.

Proaktiva samtal syftar till att stödja vårdtagare och deras anhöriga att, tillsammans med personal, kommunicera och reflektera om vad som är viktigt i livets slutskede. Proaktiva samtal handlar om att främja dialog och delaktighet, men behöver inte nödvändigtvis leda till att beslut fattas under samtalet utan snarare underlätta att mer informerade beslut tas när det blir aktuellt.

Projektet har en aktionsforskningsansats vilket innebär att vi aktivt involverar deltagarna och tillsammans formulerar och föreslår förbättringar baserat på deltagarnas reflektioner och erfarenheter. Under 2019 och 2020 arbetar vi tillsammans med äldreomsorgspersonal i en projektgrupp för att lära mer om behov och förutsättningar som kan stödja personal och organisationer i införandet av proaktiva samtal på särskilt boende.

Artiklar:

Titel: Continuums of Change in a CompetenceBuilding Initiative Addressing End-of-Life
Communication in Swedish Elder Care

Författare: Therese Johansson, Carol Tishelman, Joachim Cohen, Lars E. Eriksson och Ida Goliath.

Publicerad i tidskriften Qualitative Health Research i maj 2021.

 

Projektledare:

Therese Johansson, doktorand, Karolinska Institutet

Kontakt:
therese.johansson@ki.se

Projektgrupp/Samarbetspartners: 

Ida Goliath, docent, huvudhandledare, Karolinska Institutet
Joachim Cohen, professor, bihandledare, Vrije Universiteit Brussel, Belgien

Lars E Eriksson, docent, bihandledare, Karolinska Institutet
Carol Tishelman, professor, bihandledare, Karolinska Institutet
Lena Alksten, strateg, Äldreförvaltningen Stockholms Stad

Äldrechefer, verksamhetschefer, enhetschefer, kvalitetsutvecklare, och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och Kungsholmen. Verksamhetshefer, enhetschefer, kvalitetsutvecklare på Vardaga. All personal som medverkat i projektet

I samarbete med Stockholms Stad Äldreförvaltning och Vardaga.